Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

justonebullet
5961 03ab
Reposted fromtotal1ty total1ty
justonebullet
7268 6d13 500
Reposted fromzciach zciach viapffft pffft
justonebullet
1962 8601
Reposted fromstylte stylte viatulele tulele
justonebullet
6206 7999
Styropian na bałwana ♥
Reposted fromnivea nivea viatulele tulele
justonebullet
Reposted fromshakeme shakeme viatulele tulele
justonebullet
5817 994e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafiurka fiurka
justonebullet
1475 4de5 500
Reposted fromoll oll viafiurka fiurka
justonebullet
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viagriber griber
justonebullet
Reposted frombluuu bluuu viagriber griber

January 23 2020

justonebullet
8724 7667 500
Reposted froms3 s3 viaszpaqus szpaqus
justonebullet
3162 8392 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadygoty dygoty
justonebullet
2030 0d36 500
Reposted fromwentyl wentyl viadiscort discort
justonebullet
6850 eff4 500
Reposted fromDavyJones DavyJones vianiskowo niskowo
justonebullet
9467 687c
justonebullet
0708 1003 500
Reposted fromLane Lane viajanuschytrus januschytrus
justonebullet
Reposted fromFlau Flau viajanuschytrus januschytrus
justonebullet
7734 9732 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo

January 22 2020

justonebullet
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viaalexandrious alexandrious
justonebullet
2142 0aeb 500
Toilette in einer Kletterhalle
Reposted fromtgs tgs viaszpaqus szpaqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl