Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

2917 44dc 500
justonebullet
4781 d297 500
Reposted fromgruetze gruetze viamkaynoa mkaynoa
justonebullet

June 23 2017

justonebullet
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoversensitive oversensitive
justonebullet
9290 973c
Reposted fromsosna sosna viasatyra satyra
justonebullet
justonebullet
justonebullet
Więc jak upewnić się, czy on naprawdę kocha? Tylko po różnych drobnych i na pozór nieważnych objawach. Gdy na przykład jesteś z nim razem na spacerze i złapie was burza, a on bez wahania ściągnie z siebie marynarkę i niezgrabnie zarzuci ci ją na głowę, okazując tym samym, że jesteś mu bliższa niż własna koszula, która przecież niechybnie zmoknie - możesz być najzupełniej zadowolona.
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viamiieciuu miieciuu
justonebullet
0032 5daf
Reposted fromgainaxing gainaxing viaHypothermia Hypothermia
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
justonebullet
3914 9897
Reposted fromgreensky greensky viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
justonebullet
1857 803f 500
Reposted fromenn0 enn0 viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
8394 23e4 500
placek z sadu.
justonebullet
justonebullet
2108 57f0 500
justonebullet
2115 b9be 500
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
2300 13d0
Reposted fromsz sz viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl