Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

justonebullet

Kiedy jest zdrowie, to i w miłości idzie bardzo dobrze. I nie mam tu na myśli uczuć do partnera czy dzieci, tylko w ogóle do życia. Ja teraz rozumiem, co to znaczy naprawdę cieszyć się każdą chwilą. Doceniam każdą minutę. Zawsze powtarzam mojej córce: „Jeśli rzeczy małe nie będą cię cieszyły, to i duże nigdy nie ucieszą”. Cieszę się więc tymi małymi okruchami, przyrodą, zielenią. Cieszę się, mogąc iść po prostu brzegiem morza, chłonąc jego zapach i całej przyrody, która mnie otacza. Ktoś, kto nie otarł się o pewne ostateczne sprawy, pomyśli, że mówię głupoty.

— Ania Przybylska (1978 - 2014)
Reposted fromlakonika lakonika viamyinstantneed myinstantneed
justonebullet
4547 f131
Reposted fromgreensky greensky viamhmm mhmm
justonebullet
4684 fa33 500
Reposted fromewkie ewkie viagdziejestola gdziejestola
justonebullet
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viaayame ayame
justonebullet
7329 460b
Reposted fromparkaboy parkaboy viaiambabsi iambabsi
justonebullet
5250 431b
3511 5e3d 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaDimrost Dimrost
justonebullet
0212 a726
Reposted fromkaiee kaiee viakangurek kangurek
justonebullet
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazabka zabka
justonebullet
Reposted frombluuu bluuu viabakatson bakatson
justonebullet
justonebullet
justonebullet
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
justonebullet
4623 ed01
Reposted fromspring-flow spring-flow viaover-land over-land
justonebullet
4566 bed2
Reposted fromspring-flow spring-flow viaover-land over-land
justonebullet
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viaoversensitive oversensitive
justonebullet
justonebullet
Reposted fromTank Tank viaoversensitive oversensitive
justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl