Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

justonebullet
6759 fcac 500
Reposted fromx70b1 x70b1 viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viamatuss matuss
justonebullet
8109 f9c8
Reposted fromcalifornia-love california-love viamatuss matuss

March 26 2017

justonebullet
(...)ludzie tak naprawdę mogą mieszkać tylko w innych ludziach, (...) depresja to nic innego, jak bezdomność, na depresję cierpią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać.
— Wojciech Kuczok "Senność"
5746 eb55 500
Reposted fromerial erial viaSapereAude SapereAude
justonebullet
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viaSapereAude SapereAude
justonebullet

Reposted frompannakojot pannakojot vialexxie lexxie

March 24 2017

justonebullet
9106 c406
justonebullet
8089 8f7f 500
Reposted fromMiziou Miziou viaszpaqus szpaqus
justonebullet
0763 329a 500
justonebullet
7642 1fa2 500
Reposted fromfungi fungi viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
4164 650d
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viaHypothermia Hypothermia
9492 828d
Reposted fromcallmedenae callmedenae viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
9001 6248 500
Reposted fromsobol sobol viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
Reposted fromfungi fungi viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
3666 eab1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamsbq msbq
justonebullet
Reposted from919 919 viamsbq msbq
justonebullet
logotypy polskich województw i ich stolic
Reposted fromppiotrus ppiotrus viamsbq msbq
justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl