Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

justonebullet
3951 451e
Reposted fromotters otters viabakatson bakatson
justonebullet
4970 1314 500
Reposted fromtgs tgs viaszpaqus szpaqus
justonebullet
4134 959a 500
Reposted fromnarkotyki narkotyki viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
7266 eb87
Reposted fromtichga tichga viasatyra satyra
justonebullet
7701 ee26
Reposted fromEtnigos Etnigos viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
justonebullet

November 19 2019

justonebullet
1337 9e8b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatransfuzja- transfuzja-
justonebullet
Kiedy ostatni raz dbałeś o swoją duszę ? Kiedy ją wyczyściłeś ze szlamu opinii innych ludzi, kiedy powiedziałeś jej nie cierp, albo zostaw, bo to Cię krzywdzi, kiedy powiedziałeś, że Twoje własne przekonania na swój temat są już nieaktualne...Dbamy o nasze ciało, zapominając o duszy, 
a ona biedna się miota i sprawia, że ciało niedomaga. 
Także wyczyśćcie swoje dusze, żeby wszystko się zgadzało.
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatransfuzja- transfuzja-
justonebullet
2302 9964
Reposted fromsavatage savatage viatransfuzja- transfuzja-
justonebullet
Reposted fromshakeme shakeme vialifeless lifeless
justonebullet
1689 08fb 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaszpaqus szpaqus
justonebullet
Reposted fromtgs tgs viaHypothermia Hypothermia
justonebullet
6611 48a1 500
Reposted fromFlau Flau vialifeless lifeless
justonebullet
Fog in Squamish
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialexxie lexxie
justonebullet
9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline vialexxie lexxie
justonebullet
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
justonebullet
justonebullet
9456 eebc
Reposted fromzathalie zathalie viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl